Vacature

Voorzitter Raad van Commissarissen

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Gondrie (voorzitter RvC Twice) telefoonnummer 06-5021 77 11. U kunt uw sollicitatie, voorzien van een cv en een motivatie, richten aan de secretaris van Twice Eindhoven BV, mevrouw Inge P. Naus, via i.naus@twice.nl.

 

 

Twice Eindhoven BV, een publiek private samenwerking, stimuleert de ontwikkeling van jonge innovatieve technologie-ondernemingen door het bieden van infrastructurele voorzieningen. Dit heeft tot doel de sociaaleconomische structuur in de regio Eindhoven te bevorderen. Voor deze vennootschap zoeken wij een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit betreft een betrokken toezichthouder met kennis van bestuur, organisatie en communicatie.

Profielschets Raad van Commissarissen

Twice Eindhoven BV biedt professionele bedrijfshuisvesting met voorzieningen om de slaagkans en kwaliteit van kleinschalige bedrijven te vergroten. De centra Catalyst en Twinning zijn gevestigd op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven en Bèta en Mu op de High Tech Campus Eindhoven. Deze bedrijvencentra zijn thematisch, dat wil zeggen dat in elk bedrijvencentrum bedrijven gevestigd zijn die passen bij een bepaald thema, bijvoorbeeld R&D, lifetec of werktuigbouwkunde.
De statutaire missie van Twice Eindhoven BV is:
Het stimuleren van de ontwikkeling van jonge innovatieve technologie-ondernemingen door het bieden van infrastructurele voorzieningen die (nog) niet op commerciële gronden toegankelijk zijn voor deze ondernemingen. Het leggen van verbindingen naar het regionaal netwerk voor investeerders en adviseurs.
Dit heeft tot doel de sociaaleconomische structuur in de regio Eindhoven en omgeving te bevorderen.
Uitgangspunt is:

 • Dat de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen zodanig dient te zijn dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel op een effectieve en verantwoorde wijze zijn taken kan vervullen en  dat ieder individueel lid van de Raad van Commissarissen de mogelijkheid heeft zijn specifieke bijdrage daaraan te leveren.
 • Dat de Raad van Commissarissen zal zijn samengesteld uit ten minste drie natuurlijke personen.
 • Dat een commissaris in beginsel voor maximaal 2 termijnen van 4 jaar wordt benoemd, tenzij er overwegende bezwaren zijn om van dit beginsel af te wijken.
 • Dat iedere commissaris bereid en in staat is om zijn/haar rol te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de statuten van de vennootschap en het reglement voor de Raad van Commissarissen van de vennootschap.
 • Dat alle commissarissen onafhankelijk c.q. niet in dienst zijn dan wel in verband staan met een van de aandeelhouders.
 • Dat de commissarissen op een zodanige wijze worden geselecteerd dat sprake is van een evenwichtige samenstelling voor wat betreft kennis, deskundigheid, nationaliteit, geslacht, leeftijd, ervaring, persoonlijkheid en maatschappelijke achtergrond. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen is primair de deskundigheid maatgevend en secundair de diversiteit.
 • Dat de Raad functioneel wordt samengesteld op basis van ervaring, competenties en achtergrond op gebied van techniek-ICT-innovatie, financiën-BedrijfsOnroerendGoed en bestuurlijk.
   

Taken en verantwoordelijkheid

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap (en de met haar verbonden onderneming). De Raad van Commissarissen staat het Bestuur gevraagd en ongevraagd bij met advies. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de Raad van Commissarissen als geheel.

 • De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af.
 • De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de naleving van de interne procedures, voor het opstellen en publiceren van het bestuursverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie.
 • De Raad van Commissarissen stelt de beloning en andere voorwaarden op die op (de leden van) de directie van toepassing zijn en laat deze vaststellen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 • De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de correcte implementatie en handhaving van zowel externe wet- en regelgeving als interne procedures. Dit betreft onder andere, maar is niet beperkt tot inkoopbeleid en aanbestedingen, mandaatregeling, reglement Investeringscommissie, salarishuis, etc..
   

Overige bepalingen

De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de Raad van Commissarissen als college kan functioneren en haar verantwoordelijkheden kan uitoefenen.
Tot commissaris zullen niet worden benoemd personen waarvan mag worden aangenomen dat hun benoeming, vanwege een functie elders, tot een mogelijke belangenverstrengeling kan leiden, een en ander ter beoordeling van de Raad van Commissarissen.
Bij de beoordeling van de vraag of een voormalig bestuurder van de vennootschap zitting in de Raad van Commissarissen kan nemen, zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de invloed welke deze rol kan hebben op het functioneren in en van de Raad van Commissarissen en op het functioneren van de directie.
Bij een aanbeveling, voordracht of (her)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen, wordt deze getoetst aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets, in de context van de samenstelling van de Raad van Commissarissen op dat moment. Bij de herbenoeming van een commissaris zal zijn of haar functioneren in de voorgaande zittingsperiode door de Raad van Commissarissen worden geëvalueerd en zal de uitkomst van die evaluatie in de motivering van de herbenoeming worden meegenomen. Tevens zal worden aangegeven op grond van welke kennis en vaardigheden de betrokken persoon in aanmerking komt voor (her)benoeming.
Op initiatief van de voorzitter van de Raad van Commissarissen vindt eenmaal per jaar door de Raad van Commissarissen een evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen plaats.

Kennis en vaardigheden commissarisen

Voor een juiste vervulling van de taak van de Raad van Commissarissen zoals neergelegd in art. 2:250 lid 2 Burgerlijk Wetboek, zal ernaar worden gestreefd dat in de Raad van Commissarissen, gespreid over de diverse leden, voldoende kwaliteiten aanwezig zijn conform de gehanteerde geschiktheidsmatrix.